Nemef garantiebepalingen

De Nemef producten worden onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd. Mocht er toch iets mis gaan, dan gelden de volgende garantiebepalingen.

De garantie heeft betrekking op de technische werking van het product en op het technisch functioneren van het product in het totale gevelelement. De garantietermijn is minimaal 1 jaar. Er zijn afwijkende garantievoorwaarden voor producten binnen Nemef Preferent Wonen, 5D Inside en voor de particuliere verkoop.

Ingangsdatum garantietermijn
Als ingangsdatum van de garantietermijn geldt of de dag van eerste oplevering van een onroerende zaak waar het product wordt geplaatst of 6 maanden na factuurdatum van de aankoop door afnemer. De eerst voorkomende datum is hierbij van toepassing.

Uitsluitingen van garantie
- Vervuiling in het product door externe invloeden zoals zand, stof, modder etc
- Gebruik van niet voor hang- en sluitwerk geschikte smeermiddelen.
- Schade als gevolg van door het slot boren.
- Schade ontstaan door verven of door verf- en/of cementresten.
- Beschadigingen aan laklagen of anodisatielagen.
- Schade aan het product ontstaan tijdens transport of opslag buiten verantwoordelijkheid van Nemef B.V.
- Reparaties of demontage van de producten door derden.
- Bij gebruik van andere dan door Nemef B.V. meegeleverde of geadviseerde onderdelen (zoals sluitkommen of sluitplaten).
- Schade ontstaan door ondeskundig handelen, geweld of een inbraak.
- Schade ontstaan door natuurrampen, oorlogssituaties, terroristische aanslagen en blikseminslag.
 
Aard van de garantie
De garantie geeft uitsluitend recht op kostenloze reparatie van een defect product of een gratis vervanging. Een en ander te bepalen door Nemef B.V. Gevolgschade is niet inbegrepen in de garantievoorwaarden.

Garantie na reparatie
Na reparatie of vervanging is het product gegarandeerd voor de resterende lopende garantietermijn vanaf het moment van reparatie of vervanging.

Behandelingskosten
Voor Nemef producten gelden in beginsel €50,- behandelingskosten per woning. Indien na onderzoek blijkt dat de klacht Nemef te verwijten is, worden de behandelingskosten niet in rekening gebracht. Indien na onderzoek blijkt dat de oorzaak van het probleem niet aan het Nemef product is te wijten, behouden wij ons het recht voor de gemaakte kosten door te berekenen.

Reclameringstermijn
Reclameringen dienen uiterlijk binnen 8 dagen, nadat de klacht is vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan Nemef B.V.
Retourzendingen dient vooraf te worden aangemeld bij een medewerker van de front office. Deze medewerker kent de retourzending een retournummer toe, welke duidelijk op de verpakking vermeld moet worden. Retourzendingen zonder retournummer worden niet in behandeling genomen.

Overig
Overigens zijn van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrieken van Hang- en Sluitwerk (VHS). Bij strijdigheid van bepalingen in genoemde VHS-voorwaarden met deze garantiebepalingen prevaleren de laatste.